Vedtægter for Lilleby

Opdateret: 2019-12-13 10:36:52

Vedtægter for privatinstitutionen Lilleby

§ 1.

Privatinstitutionens navn er Spentrup Lilleby og har hjemsted i Randers Kommune på Haldvej 46, 8981 Spentrup

§ 2.

Institutionen drives i henhold til Lov om Dagtilbud.

§ 3.

Privatinstitutionens formål er at være dagtilbud for børn i alderen 26 uger. – børnehave start. Samt børn 3- 6 år. Vi ønsker en godkendelse til 17 vuggestue børn, 35 børnehavebørn ud fra katagori C, som foreskriver 3 m2/vuggestuebarn og 2 m2/børnehavebarn. Privatinstitutionen er åben for børn, der kræver en særlig indsats. Privatinstitutionens formue er henlagt til at konsolidere institutionens formål.

§ 4

Privatinstitutionen fastsætter selv sin åbningstid, som vil være 51 timer, 55 min ugentligt fordelt på ugens 5 hverdage, således der mandag til torsdag er åbent i tidsrummet kl. 6.20 – 16.50 og fredag kl. 6.20 – 16.15.

Institutionsbestyrelsen fastsætter i samarbejde med privatinstitutionens leder åbningstiden og årlige lukkedage. Der er fastlagt følgende; Kr. Himmelfartsdag, skolens påske dage, uge 29 og 30 i sommerferien, 24. december, 1.2. juledag samt d. 31.dec, 1. jan.

Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Påvirkning, der sigter mod ensretning, må ikke finde sted i institutionen. Hovedsproget i institutionen er dansk.

Det pædagogiske arbejde i privatinstitutionen sker til fremme for tolerance og medmenneskelighed. Privatinstitutionens formål er endvidere at give børnene særlig forståelse for og af naturen.

Vi accepterer at Randers kommune fører tilsyn med institutionen også uanmeldt.

§ 5

Privatinstitutionens ledelse består af en tostrenget bestyrelsesmodel:

1. Institutionsbestyrelse bestående af ejerne. Ejerne er organiseret som et enkeltmandsfirma. Den juridiske enhed er institutionsbestyrelsen

2. Forældrebestyrelse består af 5 medlemmer, institutionslederen varetager den daglige ledelse og drift af institutionen. Et flertal af disse, det vil sige 3 medlemmer og indtil 3 suppleanter for disse, vælges af og blandt institutionens forældre/værger.

Foruden bestyrelsesmedlemmer, vælges en medarbejderrepræsentant og suppleant for denne, af og blandt institutionens fastansatte medarbejdere, bortset fra lederen samt et medlem fra institutionsbestyrelsen.

6.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 2 år, mens forældresuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valget foretages på forældremøder, og ved valget tages stilling til, i hvilken rækkefølge suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved forældrerepræsentanters udtræden.

For samtlige valg gælder, at valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget. Medlemmet fra institutionsbestyrelsen udpeges for perioder af 4 år.

§ 7.

Forældre/værger med børn i privatinstitutionen er valgbare og har valgret vedrørende valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til forældrebestyrelsen/bestyrelsen.

Ved afstemninger kan forældre/værger afgive 1 stemme pr. indskrevet barn i privatinstitutionen. Valg af repræsentanter og suppleanter til forældrebestyrelse sker ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har deltaget i omvalget.

§ 8.

Forældrerepræsentanter udtræder af forældrebestyrelsen og valg af suppleanter bortfalder, såfremt deres børn ophører i institutionen. Medlemmer kan i øvrigt udtræde af forældrebestyrelsen som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen ophører.

§ 9.

Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand og evt. næstformand.

§ 10.

Institutionsbestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for dens ledelse og drift.

Forældrebestyrelsen godkender principper for privatinstitutionen, for eksempel pædagogiske principper, principper for læreplan, samt budgettering af omkostninger ud fra det samlede omkostningsbudget.

Medarbejders ansættelse og afskedigelse varetages af lederen. Ved ansættelsessamtaler deltager mindst en medarbejderrepræsentant og mindst et medlem fra forældrebestyrelsen.

§ 11.

Forældrebestyrelsen afholder mindst 2 ordinære møder årligt.

Formanden indkalder til og leder møderne. Foruden forældrebestyrelsesmedlemmer deltager institutionens leder, uden stemmeret, i møderne. Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til ekstraordinært forældrebestyrelsesmøde med eller uden personaledeltagelse.

Forældrebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning, medmindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Forældrebestyrelsen fastsætter forretningsorden og drager omsorg for, at der tages referat af bestyrelsesmøder. Lederen kan være forældrebestyrelsens sekretær.

§ 12

Bestemmelse om optagelse af børn træffes af privatinstitutionen efter nedskrevne regler. Søskende af børn i privatinstitutionen har fortrinsret. Ved flere børn på venteliste til samme plads laves en pædagogisk vurdering af personalet i forhold til hvilket barn der vil tilføre gruppen mest og dermed også selv profitere bedst af vores tilbud. Herunder tænkes på den aktuelle børnegruppes sammensætning i forhold til alder, kønsfordeling og lignende.

Privatinstitutionen fører venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen. Ventelisten er åben for alle børn, herunder børn med særlige behov.

Opsigelse/ Udmeldelse

Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til privatinstitutionens leder med minimum 1 1/2 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Der betales for 1 ½ måned og barnet er dermed udmeldt.

I tilfælde af samarbejdsproblemer mellem forældre/institution, afholdes et mæglingsmøde med de implicerede parter, samt lederen af privatinstitutionen. I tilfælde af at lederen har part i sagen, optræder et medlem fra forældrebestyrelsen som mægler. Lederen har endvidere mandat til at inddrage en timebetalt tredje part i sagen.

Forinden en udmeldelse af forældre/barn skal der være afholdt et mæglingsmøde med en kendt dagsorden, hvor begge parter fremlægger sit syn på sagen. Der prøves at nå til enighed, således der kan laves en aftale om fremtiden, som begge parter underskriver. Såfremt forældre/barn udmeldes, kan man få sit barn passet i privatinstitutionen i max. 2 måneder.

§ 13.

Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af institutionsbestyrelsen.

§ 14.

Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

§ 15.

I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse tilgår dens formue et projekt til gavn for alle børnene i Spentrup by. Varetages af Lars Nejmann.

Copyright 2017 Spentrup Lilleby