Arbejde med den pædagogiske læreplan. (Evaluering)

Opdateret: 2021-07-01 11:41:31

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

Krop og Sanser, kost og indemiljø

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Vi evaluerer hver uge til pædagogmødet, ugentlig til stuemøder og alle evaluerer sammen hver måned til personalemødet og på pædagogiske dage. Vi har brugt smitte modellen, men bruger nu skema ”tegn på læring”. Vi bruger daglige refleksioner over vores pædagogisk praksis.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?

Det har været en spændende proces at arbejde med de nye læreplaner og vi har valgt at gribe det lidt anderledes an og udarbejdet vores egen Lilleby blomst. Alle har været med til at udarbejde den, så alle ansatte er en del af den.

Derved er vi sikker på vores fælles pædagogiske grundlag bliver godt forankret i hverdagen og det er synligt for alle ansatte og forældre, at vi arbejder med de pædagogiske mål og de 6 læreplans temaer året rundt på forskellige måder.

Vi har haft stor fokus på at etablerer det pædagogiske læringsmiljø i hele vores dagligdag, vores lære-planer fra tidligere er stadigvæk på vores hjemmesiden, da de er en del af Lilleby og alle de værdier vi står for.

De styrkede læreplaner har givet os ny viden og opmærksomhed på alle de tiltag, vi faktisk altid har haft i Lilleby, men ikke anerkendt overfor os selv, hvor meget det har betydet. F.eks. har rutiner altid været en stor del af hverdagen i Lilleby, men efter implementering af den styrkede lærerplan har det øget vores opmærksomhed på, hvor mange temaer vi får integreret i de rutiner.

Det er fantastisk, vi har fået udvidet vores viden om, hvor meget det giver børnene, at vi har læring i alle vores daglige rutiner.

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

”Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pæda-gogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Evalueringen skal offentliggøres.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.

Som led i at kunne evaluere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dag¬til¬buddet og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse kan der fokuseres på elementer i det pædagogiske læringsmiljø. På den ene side fx, hvordan børnesynet, børne¬perspektivet og arbejdet med dannelse kommer til udtryk i det daglige pædagogiske arbejde, og på den anden side eksempelvis:

 Børnegruppens trivsel og læring

 Børn i udsatte positioners trivsel og læring

 Tosprogede børns trivsel og læring

 Det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Fokus på enkelte elementer kan bidrage til at kvalificere evalueringen af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 51

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Dette er trin 1 i evalueringscirklen.

Vi havde børn, som havde svært ved at rører ved ting, blive nusset/ aet, dufte/ smage til og på ting, samt falde til ro og få ro på kroppen.

Vi oplevede børnene nogle dage var trætte og uoplagte til dagens aktiviteter. Så vi valgte at have fokus på kosten samt vores håndtering af børnene de dage. Svingende blodsukker og små vægtstigninger hvor vi så motoriske vanskeligheder, gav det også mening at kigge nærmere på det.

Inde miljøet trængte til at opdatering, da vi havde km2 som var uudnyttet, for at integrerer viden fra faglige fyrtårne, så det begyndte vi at evaluere ud fra et børneperspektiv.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

Indsamling af pædagogisk dokumentation er trin 2 i evalueringscirklen. Har I under evalueringen skrevet på en planche eller lignende, kan I indsætte et billede.

Vi har brugt børne interviews, fotos, lavet plancher til forældrene, forældre møder hvor forældrene kunne hører om vores tiltag og give feedback, videoer, praksis fortællinger til forældrene i dagligdagen, fortæl-linger om dagens aktiviteter på tavlen, så forældrene har mulighed for at snakke med deres børn om da-gen samt vide hvilke ting vi arbejder med. Observationer fra dagligdagen, smitte modeller, cases vi tager på p-møder og pædagogmøder.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Dette er første del af trin 3 i evalueringscirklen. Har I under evalueringen skrevet resultaterne på en planche eller lignende, kan I indsætte et billede.

Det at vi har tilegnet os viden og reflekteret over ens praksis, har haft endnu større indflydelse på børnenes trivsel.

Det har været fantastisk at se, hvordan det at vi har tilegnet os ny viden indenfor sanser, kost og inde miljø har haft en positiv virkning i det pædagogiske læringsmiljø, samt på børnenes trivsel, læring og udvikling. Det er utrolig vigtig med personale som finder det spændende at lære nyt og som tør ændre på deres rutiner og pædagogik. Vi har set børnene har fået mere overskud til læring og mulighed for fordybelses.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

Dette er anden del af trin 3 i evalueringscirklen.

Kost:

En fra personalet er kostvejleder og har holdt foredrag for både personale samt forældrene til et foræl-dremøde.

Vi har udarbejdet en ny kost politik, så alle var informeret om, hvad vi ønskede en madpakke kunne inde-holde. Kun en snack hver fredag. En af vores forældre er ved at udarbejde et madpakke idekatalog som alle forældre kan kigge i og søge inspiration.

Vi lavede et projekt, hvor børnene samlede alt snack ind, satte det på snore og på placnher så forældre-ne kunne se, hvor meget snack (som ikke giver stabilt blodsukker) fyldte i madpakkerne en uge. Vi reg-nede kalorier ud, så forældrene kunne se hvor meget det var børnene indtog.

Da kost og sanser har stor indvirkning på amygdala, har vi valgt at søge mere vidne inden for hjernesmart pædagogik.

Hjernesmart pædagogik:

Vi købte bøger til personalet, alle læste en bog og fælles udarbejdet vi en strategi for, hvordan vi kunne bruge hjernesmart pædagogik i Lilleby.

Hvordan snakker vi til børnene, hvordan håndtere vi et barn som er træt eller hvor amygdala er på overar-bejde. Kan man få sort bælte i håndtering af et barns amygdala? Hvordan har vores kropssprog, an-sigtsmimik og måde at tale på indvirkning på børnenes trivsel og udvikling? Kan vi med de rigtige ord, få børnene til at udvikle sig?

Alt personale har været med til foredrag med Anette Prehn, som vi skal evaluere på til næste P-møde.

Sanser:

Vi har udviklet vores viden om sanser og brugen af det i hverdagen.

Vi har altid haft duftekasser, følekasser, smags kasser, massagekasse.

Vi købte trædesten, faldskærm, børste til kroppen samt lavede skum, malede med fødder og hænder, trådte i baljer med forskellige ting og mærkede forskel på varmt og koldt/sur og sødt/ hårdt og blødt efter af have tilegnet den nye viden om vigtigheden af sanseintegration.

En fra personalet har undervist de andre kollegaer i groundende tryk. Groundende tryk bruges på de store led på børnenes krop, når de bliver puttet eller når vi vil give dem ro på kroppen. Vi begyndte at have afslapning 20 min hver dag på tæpper, hvor nogen fik en kort lur, læste og fik tryk og kram af os voks-ne.

Vuggestuebørnene får ALLE mulige ting fra nature op i barnevognen, når vi er på tur, så de kan føle, smage og dufte til de forskellige ting, samt de kommer ned på græs, sand og forskelligt underlag, de kan sanse og føle.

Vi er positive over, hvor meget alt den nye viden, har haft indvirkning på børnene trivsel, udvikling og læring i Lilleby. Derfor er vi i fuld gang med at indsamle mere viden og forsætter med at evaluere sidelø-bende med, at vi stille og roligt går i gang med nye tiltag vi kan evaluere på.

Det har været vigtigt for vores arbejdskultur, at det er alle ansatte som arbejder med de forskellige ting, så alle får ejerskab og derved hurtigere selv kan sætte nye projekter eller rutiner i gang indenfor det om-råde, vi arbejder med.

Inddragelse af forældrebestyrelsen

”Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.

Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 52

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Forældrebestyrelsen er blevet præsenteret for Lilleby blomsten, samt de ting vi arbejder med. Alle er enige i, at det er spændende og godt, vi søger ny viden, som kan udvide vores faglige praksis og at vi som personale tør rykke på os selv. Bestyrelsen bliver løbende opdateret på vores evaluering.

Det fremadrettede arbejde

”En systematisk og udviklende evalueringskultur er central for den løbende udvikling af den pædagogiske praksis, og målet er bedre pædagogiske læringsmiljøer for børnene gennem en systematisk evalueringskultur og en meningsfuld og udviklende feedback til det pædagogiske personale.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?

Vi vil nu til at kigge på vores Natur, science og udeliv. Vi skal undersøge om børnene er lige så vilde med det som vi er og om der er nok legestationer. Vi vil undersøge, om alle er med, når vi ”kun” har natur ma-terialer tilgængelige, bliver det svært for nogle at følge med i legen, har vi voksne nok opmærksomhed på læreplanerne ude, bruger de fantasien nok samt er der udfordringer til alle aldre.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Vi er meget gode til at evaluere sammen, vi skal have det skriftlige mere på plads, så det ikke kun kan ses i referat fra p-møder, men skrives i et skema ”tegn på læring”, så det er nemt at finde frem og evalue-re på.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi har lavet en ny og bedre evaluerings kultur, efter vi har lavet de styrkede læreplaner og evalueret på den.

Vi evaluerer løbende og det er også sat ind i vores kalender, så vi er sikker på, det bliver overholdt og alle fra personalet er med på møderne, så alle er involveret og engageret.

Pædagogiske værdier

Opdateret: 2018-01-21 10:59:40 | Værdier | Spentrup lilleby

Formålet med at oprette den private institution Lilleby er:

At skabe et sted hvor der er tryghed, omsorg, nærværende og engagerede voksne. Det er meningen at samværet og de nære relationer skal være i højsædet. Vi er omgivet af fantastisk ude område samt en folkeskov, som vil være en naturlig del af vores hverdag at gøre brug af disse. Vi vil gerne gøre børnene skoleklar ved at lege læring ind i hverdagen ved brugen af de 6 læreplaner i aktiviteterne. Krop og bevægelse er et område vi vil have stor fokus på i Lilleby. Vi vil udfordre børnene motorisk ved at gøre brug af området i de fleste aktiviteter i hverdagen.

Vores pædagogiske værdier i Lilleby er:

Omsorg, tryghed, udvikling og trivsel

Vores overordnede målsætning er at Lilleby bliver et sted med plads til masser af leg i trygge rammer for alle børn med nærværende, engagerede og faglige voksne, som møder børnene med positivt og åbent sind. Leg bliver højt prioriteret i Lilleby, da et barn lærer, når det leger og et barn gerne må lege, mens det lærer. Barnet skal føle sig trygt og holdt af, når det kommer i Lilleby. Der skal være et varmt og genkendeligt miljø for barnet, som mødes af positive forventninger af de voksne i hverdagen. Børnene imellem lærer at drage omsorg og vise hensyn overfor hinanden så der opstår tillid, og børnene derved opnår en trivsel som giver plads til udvikling.

De pædagogiske læreplaner findes på hjemmesiden.

Vi vil skabe muligheder for børnene hver dag er i et udfordrende og udviklende miljø, hvor de bliver bekræftet i at have betydning for andre. Derud over er det vigtigt, at de får mulighed for at se deres bidrag til fællesskabet gør en forskel og vækker de andres respekt og tillid.

Vi skal se det enkelte barns ressourcer og guide dem ud fra disse, da børn vokser i, det de kan, det der lykkes.

Det er vores mål at børnenes selvværd styrkes ved:

- At vise anerkendelse af barnet

- At se barnets ressourcer og i aktiviteter tage udgangspunkt i disse

- At barnet føler tryghed og omsorg

- At barnet får succes oplevelser

- At barnet føler de gør en forskel ved, at vi ser og hører dem

- At barnet udvikler sig som et selvstændigt individ

Vi vil lære barnet at tro på sig selv, så det kan føle sig betydningsfuldt og lære at træffe selvstændige beslutninger og hvile i sig selv.

Igennem vores aktiviteter og samvær med børnene skal vi være med til at give dem en større forståelse for sig selv, hinanden og omverdenen.

Fælles værdier og mål vil vise vejen for vores pædagogiske udvikling i lilleby.

Lilleby og den overordnede ledelse tager afsæt i de formulerede værdier og mål

Copyright 2017 Spentrup Lilleby