Krop, sanser og bevægelse

Opdateret: 2018-01-22 20:18:02

Ved at styrke barnets krop, bevægelse og sanser, giver vi dem et værdifuldt redskab til at udforske verden med.

Det er vigtigt, at de er fysiske aktive, så de udvikler en kropsbevidsthed, robusthed fysisk og psykisk og derved opnår en glæde ved fysisk aktivitet.

Vores mål er følgende:

Give barnet tilpas udfordringer så de udvider deres egne grænser og oplever sejre

Barnet udvikler sig alderssvarede motorisk

Barnet udvikler bevægelsesglæde og tør udfordre sig selv

Barnet udvikler sin finmotorik, grovmotorik og sansemotorik

Barnet opnår en viden og kendskab til sin egen krop

Støtte op omkring barnet gennem pædagogisk idræt

Hvordan vil vi opnå målene

Vi vil:

- stimulerer de forskellige sanser i hverdagen

- være gode rollemodeller der også kan rulle ned af bakken, danse og hoppe rundt

- bruge udearealerne til fysisk udfoldelse

- skabe rum for bevægelse

- tænke grovmotorik, finmotorik samt sanser ind i ugeplanen

- sørge for barnet bliver meget selvhjulpen i dagligdagen ved tøjskift, selv kravle op og ned

- lave forhindringsbaner både ude og inde

Det vil vi dokumentere ved

Smtte modellen

Forældresamtaler

Løbende opfølgning på det enkelte barns motoriske færdigheder

Stuemapper

Fotos

Natur, udeliv og science

Opdateret: 2018-01-22 20:32:42

De oplevelser barnet får i naturen gennem barndommen, bidrager til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. Når vi giver barnet muligheder for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, styrker vi dets sanseapparat og motoriske udfoldelse.

Vores mål er følgende

Oplevelser og lege i og omkring de forskellige årstider

Barnet oplever glæden ved at være i naturen

Barnet opnår et kendskab til dyr og planter

Barnet får interesse og opnå en viden omkring miljøet og naturen

Barnet udviser hensyn i og til naturen

Barnet gør brug af sine sanser i naturen

Hvordan vil vi opnå målene

Vi vil:

- benytte årstidernes forskellige muligheder, sne, kastanjer, sol, visne blade osv.

- udfordre barnet motorisk i de daglige aktiviteter

- være udendørs i al slags vejr

- være gode rollemodeller

- tage på ture ud i naturen og relevante steder i nærområdet

- bruge bålplads

Det vil vi dokumentere ved

Smtte modellen

Forældresamtaler

Stuemapper

Fotos

Social udvikling

Opdateret: 2018-01-22 20:26:45

Da barnets sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre gennem venskaber, forskellige kulturer og i grupper, er det vigtigt at vi støtter omkring barnets evner til at udvise empati, evner til tilknytning og sociale færdigheder. Barnet skal lære de sociale spilleregler, så de kan blive socialt kompetente gennem aktiv deltagelse i hverdagen og aktiviteter

Vi skal sørge for barnet oplever en tryghed og tillid i relationerne til de voksne og de andre børn, så vi sikrer barnet respekteres og anerkendes, som det er, og derved opnår følelsen af at høre til.

Vores mål er følgende:

- at barnet kan skabe kontakt og omgås de andre børn på alderssvarende måde

- at barnet opnår anerkendende relationer med de andre børn

- at barnet kan knytte venskaber

- at barnet kan lege i store og små grupper

- at barnet skal lære at lytte, vente på tur, samt tage hensyn til de andre børn

- at give barnet følelsen af tryghed, tillid og omsorg i relationer

- at være en del af et fællesskab

- at lære at sige til og fra, ved at sætte grænser

Hvordan opnår vi målene

Vi vil:

- være gode rollemodeller, nærværende, synlige og anerkendende voksne

- give barnet mulighed for, at være i stand til at aflæse de andre børns følelser

- vil samling hver dag lære at man skal vente, lytte og snakke

- lære barnet de sociale spilleregler, guide barnet i evt. opståede konflikter

- lære at omkring måltider skal man hjælpe hinanden og rydde op efter sig selv

- skabe oplevelser på tværs af stuerne

- dyrke venskaberne og hjælpe til at danne nye

Det vil vi dokumentere ved

Smtte modellen

Forældresamtaler

Fotos

Stuemapper

Alsidig personlig udvikling

Opdateret: 2018-01-22 20:05:10

Lilleby skal være et væksthus for barnets personlige udvikling. Det vil vi gøre ved at give plads til at barnet udfolder sig som en selvstændig person, der selv bliver i stand til at tage initiativ. Vi vil også skabe muligheder for, at barnet opnår oplevelsen af, at være en værdifuld deltager i det sociale fællesskab, samt tilbyde mange forskellige muligheder for at barnet kan deltage aktivt i hverdagen og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Vore mål er følgende

Vi vil:

- styrke barnets sociale færdigheder i at indgå i det sociale samspil

- styrke barnets selvværd og selvtillid

- lære barnet at være i stand til at rumme sine egne følelser samt udvise empati

- give barnet følelsen af at være værdsat og afholdt

- lære barnet at kende sine egne og andres grænser

- styrke barnets selvstændighed

Hvordan vil vi opnå målene

Vi vil:

- give barnet støtte i at udtrykke sig selv både med behov og følelser

- være nærværende, anerkendende, engagerede og synlige voksne

- hjælpe barnet med at skabe venskaber

- give passende udfordringer i nærmeste udviklingszone gennem forskellige aktiviteter

- variere mellem fri leg og voksenstyret leg

- give muligheder for selvhjulpenhed i dagligdagen omkring tøj af og på og ved måltider

- lære at være og ikke være i fokus

Det vil vi dokumentere ved hjælp af:

Smtte modellen

Forældresamtaler

Ugeplaner

Fotos

Stuemapper

Kultur, æstetik og fællesskab

Opdateret: 2018-01-22 20:27:52

Kultur er med til at give barnet forståelse af verden. Det er igennem de møder vi har med andre og det vi ikke kender, vi kan definere vores egen kulturelle rødder. Vi skal give barnet mulighed for at være nysgerrig både kunstnerisk og kulturelt ved at give dem forståelsen af at verden er mangfoldig.

Vores mål er følgende

- Barnet får mulighed for at eksperimentere og afprøve sig selv i forskellige kulturelle udtryksformer.

- Give barnet et kendskab til egne og andres kulturelle baggrund

- Vise barnet er medskaber af en kultur

- Komme ud og opleve forskellig kunst

Hvordan opnår vi målene

- Give barnet en fornemmelse af de almindelige samspilsregler der bruges i vores kultur

- Sørge for markering af traditionelle mærkedage

- Være gode rollemodeller, ved at være nysgerrige og anerkendende overfor de forskellige kulturer

- Give glæde ved forskellige kreative tiltag

- Repræsenterer kulturen hele vejen rundt ved billedkunst, sange, litteratur og mad

- Skabe rum til kreativ udfoldelse

Det vil vi dokumentere ved

Smtte modellen

Forældresamtaler

Ugeplaner

Fotos

Stuemapper

Kommunikation og sprog

Opdateret: 2018-01-22 20:23:27

Sproget er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre, så vi skal støtte barnet i dets sproglige udvikling, samt støtte i at forstå de begreber og regler, der bruges i sproget i hverdagen. Sproget er også en forudsætning for løsninger i konflikter. Vi skal give dem sproglige forudsætninger, så de kan udtrykke, hvad de mener og derved blive forstået af både voksne og børn.

Vores mål er følgende

Barnets udtale, ordforråd, begrebsdannelse og sætninger udvikles

Barnets selvværd styrkes gennem dets sproglige kompetencer

Ved skolestart er barnets aldersvarende sprogligt

Barnet udvikler interesse og nysgerrighed for tal, bogstaver og symboler

Barnet kan sætte ord på tanker og følelser

At være i stand til at bruge eget samt aflæse andres kropssprog

Hvordan vil vi opnå målene

Vi vil:

- give barnet mulighed for at komme til orde

- bruge gentagelser

- være anerkendende og sætte ord på barnets og de voksnes handlinger i hverdagen

- bruge samling i grupper til at øve forståelsen af kropssprog samt tal og bogstaver.

- bruge højtlæsning og dialogisk læsning

- arbejde med tal, bogstaver, ugedage og årstiderne

- tydeligt italesætte daglige handlinger som tøj situationerne

- samarbejde med talepædagog

- have et tydeligt kropssprog som støtter op omkring det verbale sprog

Det vil vi dokumentere ved

Smtte modellen

Sprogvurderinger og reagere efter resultatet

Forældresamtaler

Stuemapper

Brobygning

Opdateret: 2018-01-25 21:08:48

Derud over vil vi have et 7. punkt med som hedder brobygning

Dette punkt har vi med fordi, vi mener, det er vigtigt med en rolig og tryg overgang fra vuggestue eller dagpleje til børnehaven. Samt gøre en stor indsats for overgangen fra børnehave til førskole bliver så let som muligt for børnehavebørnene.

Vores mål er følgende

Overgangen til anden institution foregår så nemt som muligt for barnet

Have god kontakt og positivt samarbejde til de andre institutioner og dagplejere

Gøre det nye sted velkendt og trygt for barnet

Hvordan vil vi opnå målene

Vi vil:

- lave tiltag i dagligdagen for overgangen til det nye sted bliver lettere for barnet, så det oplever at genkendelighed ved f.eks. dagligdagsting, bogstaver og beskeder til barnet er genkendelige

- løbende have en god kontakt til de andre institutioner i byen

Pædagogiske aktiviteter og metoder

Dagplejerne bliver løbende inviteret med til aktiviteter i Lilleby, så børnene kender stedet og os voksne. Vi deltager i alt vi bliver inviteret med til i Spentrup by f.eks. byfesten, hvor de holder en dag for alle byens institutioner og dagplejere med teater og hoppeborge.

Her vil vi udstille et af de temaer, som vi har arbejdet med i året løb, så forældrene og byens borgere kan komme op og se det, samt give børnene følelsen af at have bidraget til byfesten.

Skolen vil vi tit gå hen på og bruge legepladsen, gå rundt omkring bygningerne, så de kender området, ved at kælkebakken er bag skolen og Tarzan banen er foran ved SFOén.

De store børn, vil vi besøge skolen sammen med og høre om det er muligt de får en læsemakker i 2-3 klasse, som vil læse højt for dem, når vi kommer på besøg. Herved vil de ”kende” lidt store børn når de starter på skolen og have en makker der er ”deres” læsemakker. Det giver en form for tryghed.

Hvis det er muligt vil vi i samarbejde med halinspektøren aftale vi bruger hallen engang imellem, så det også bliver et velkendt og trygt sted, når de kommer derop til gymnastik og arrangementer.

Vores mål er følgende

Det er alt sammen temaer, som vi vil arbejde med i hverdagen og tænke ind i vores læringsmiljø. Vi vil skabe muligheder for børnene hver dag er i et udfordrende og udviklende miljø, hvor de bliver bekræftet i at have betydning for andre. Derud over er det vigtigt, at de får mulighed for at se deres bidrag til fællesskabet gør en forskel og vækker de andres respekt og tillid.

Vi skal se det enkelte barns ressourcer og guide dem ud fra disse, da børn vokser i, det de kan, det der lykkes.

Det er vores mål at børnenes selvværd styrkes ved:

At vise anerkendelse af barnet

At se barnets ressourcer og i aktiviteter tage udgangspunkt i disse

At barnet føler tryghed og omsorg

At barnet får succes oplevelser

At barnet føler de gør en forskel ved, at vi ser og hører dem

At barnet udvikler sig som et selvstændigt individ

Vi vil lære barnet at tro på sig selv, så det kan føle sig betydningsfuldt og lære at træffe selvstændige beslutninger og hvile i sig selv.

Igennem vores aktiviteter og samvær med børnene skal vi være med til at give dem en større forståelse for sig selv, hinanden og omverdenen.

Copyright 2017 Spentrup Lilleby